Miljö

 

Stockholms koloniträdgårdars miljöarbete
Stockholms koloniträdgårdar har i enlighet med Agenda 21 och Stockholms Stads miljöarbete utarbetat ett miljöpolicyprogram för föreningar anslutna till Stockholms koloniträdgårdar. Programmet skall ligga till grund för föreningarnas enskilda skötselprogram inom respektive stadsdelsnämnd.
Kolonirörelsens filosofi och ursprungliga idéer skall föra kolonirörelsen framåt i tiden med kärlek och respekt för allas vår vardagsmiljö.

Kompostering
En målsättning är att kolonisten skall kompostera sitt eget trädgårdsavfall.

Eldning av trädgårdsavfall
Eldning av trädgårdsavfall som går att kompostera är idag inte tilllåten i Stockholm. Under vecka 18 på våren och vecka 40 på hösten får grova grenar och liknande eldas. Eldningen är tillåten under förutsättning att inte olägenheter och brandrisk uppkommer. Kan avfallet flisas, så rekommenderas detta.

Hushållsavfall
Målsättningen är att kolonisten källsorterar sina hushållssopor i särskilda stationer. Inget animaliskt avfall får läggas i den vanliga kallkomposten.

Gödsling
Kemisk handelsgödsel bör inte användas i någon form inom koloniverksamheten. Stallgödsel bör helst spridas på våren, höstspridning medför risk för urlakning. Täckodling och gröngödsling är bra och miljövänliga alternativ.

Bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Dusch, tvätt och toaletter
Det är angeläget att kolonisten använder tvål och diskmedel som är miljöklassade.

Impregneringsmedel
Inga syllar, träreglar etc. impregnerade med kreosot, krom eller arsenik får användas. Således går det inte att använda gamla telefonstolpar eller järnvägsslipers.

Genomförandeperioden
Stockholms koloniträdgårdar anser att det är rimligt att föreningarna sätter upp delmål och mål under en tioårsperiod.
Stockholms koloniträdgårdars miljöprogram skall vara tillämpligt inom alla föreningar.
Ovanstående är ett utdrag ur Stockholms koloniträdgårdars miljöprogram antaget 971125.

Grillning och tändvätska i Söderbrunn 
Koloniföreningen rekommenderar att ersätta tändvätska vid grillning med lågaromatisk rapsolje- eller paraffinoljebaserd tänd-vätska. Det finns också tändpapper (Hammarö) eller tändblock, och tändklossar.

Vanlig tändvätska ger utsläpp av aromater och andra kolväten som är skadliga för hälsa och miljö. Personer med asmatiska besvär kan få svårt att tåla oset från tändvätskan när man grillar.

Länkar
Stockholms koloniträdgårdar www.sthlmkoloni.se 

Stockholms miljöbarometer

Läs om biologisk bekämpning, biologisk mångfald och trädgårdens kretslopp: Håll Sverige Rent  www.hsr.se