Kompostering

Tips om kompostering

Bli självförsörjande på den näring som dina växter behöver. Läs här!

Bästa växtnäringen är gratis!
Den bästa växtnäringen är urin. Om man ska rangordna naturgödsel efter innehåll av växtnäring kommer urin först, därefter gräsklipp, hönsgödsel, kogödsel, hästgödsel, hushållskompost, trädgårdskompost, lövkompost, torv och sist halm.
Urin har ungefär samma sammansättning som flytande gödsel för krukväxter. Man kissar för ungefär 20-30 kronor varje gång. Det enda man behöver göra är att späda urinen, eftersom den innehåller klor som kan ”bränna” i högre koncentrationer. Man späder med vatten och sprider jämnt med strilkanna.

                               Korta fakta om urin som växtnäring

  1. Urin från exempelvis människor innehåller i stort sett samma växtnäringsämnen         som våra ofta använda gödselmedel.

  2. Urin innehåller normalt omkring 5 g kväve, 1 g fosfor och drygt 2 g kalium per liter, d v s växtnäringen förekommer i låg koncentration.

  3. De olika växtnäringsämnena förekommer i lättlösliga former som därför lätt kan tas upp av växterna, de är alltså snabbverkande.

  4. Näringsämnena är också lättrörliga i jorden och späds ut vid vattning.

  5. Kompostmaterial har vanligen ett underskott på kväve i förhållande till innehållet av fosfor och kalium. Kombinerad urin och kompost är oöverträffat!

  6. Enklaste sättet att ta vara på urin är att kissa i en plastdunk eller i en potta och direkt använda urinen, helst utspädd med 1:10 – 1:15 vatten så vattnar man växterna samtidigt.

Håkan Jönsson, professor i miljöteknik vid SLU: Gödsling med urin ger ofta två till tre gånger högre skörd jämfört med ogödslat, men kan ibland ge upp till sju gånger högre. Var och en med trädgård eller odlingslott kan skapa sitt eget kretslopp i vardagen.
Kompost och urin kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Kompost är ett jordförbättringsmedel, rikt på fosfor och kalium och urin är ett kväverikt gödselmedel. Kompost för ett mer långsamt verkande näringsförråd och urin för snabbverkande näring.
Källor:
Koloniträdgårdsförbundet: Faktablad Lätt om odling nr. 40.
Odla nu om gödning
Guldkannan

Om latrinhanteringen i Söderbrunn
I Söderbrunn lägger vi ut tusentals kronor och många arbetstimmar varje år på att hantera och suga upp urinen i dassen! Om vi i stället använder urinen direkt i våra egna lotter kan vi använda den summan för något bättre samtidigt som vi sparar in på gödningsmedel.
Fr o m 2008 ändrades rutinerna för latrin inom området. Därmed upphörde hämtningen och latrinen kan komposteras inom området. Detta ligger i linje med att kolonisterna själva uppmanas att kompostera på sina egna lotter. Latrinen blir då ett bra tillskott till trädgårdsavfallet.
Med tanke på att Stockholms stad kan komma att upphöra med latrinhämtningen var vi tvungna att hitta ett alternativ till den allt dyrare hämtningen.
En viktig utgångspunkt var att hanteringen skulle vara så enkel som möjligt och inte kräva flyttning av latrin mellan olika förvaringar. En annan utgångspunkt var att hitta system som innebär minimalt med lukt. Vi undersökte marknaden fann två system som kunde uppfylla kraven: Green Toilet och Pacto.
Green Toilet, som används på liknande anläggningar i Finland innebär att latrinen komposteras minst sex månader i ett särskilt plastkärl. Ett problem är att det kan bli för mycket urin i komposten. Man kan tillsätta mer torvmull eller annat växtmaterial för att få rätt balans, men det är självklart önskvärt att uthusen i så liten utsträckning som möjligt används för urin.
Pactosystemet, som används vid olika fritidsanläggningar är ett slutet system med nedbrytningsbar spolfolie av majsstärkelse som matas fram. Den här lösningen kräver tillsyn så att kärlet med spolfolien töms i den anslutande latrinkomposten. Också här är det viktigt att det inte blir för mycket vätska. I så fall måste man lägga mer växtmaterial i komposten.
Löpande skötsel och tillsyn sköts av kolonisterna själva. Anmäl dig till Kretsloppsgruppen om du är intresserad av att hjälpa till.