Miljödiplomering

Vad är miljödiplomering?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image_67529473-1.jpg

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet.

Miljö­­diplomer­ing är en metod utarbetad av Koloniträdgårdsförbundet för miljöarbetet i koloniföreningar. Under diplomeringsprocessen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Koloni­trädgårds­föreningar kan vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar, med sina engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som är hållbar och positiv för miljön. Miljödiplomeringen kan på så vis främja den enskilda föreningens relationer med omgivande samhälle.

För dig som vill läsa mer finns utförlig beskrivning på Koloniträdgårdsförbundets webbsida.

Koloniföreningen Söderbrunn är för närvarande diplomerade på bronsnivå och uppfyller därmed redan flera av kriterierna för miljödiplomering. Arbetet fortsätter för att nå nästa nivå på silver inom två till tre år. I korthet omfattar miljödiplomeringsarbetet nedan områden.

Organisation
Föreningen ska ha studieorganisatör, odlingsrådgivare, miljöansvarig och mentorsystem (i vår förening kallar vi det faddersystem). Gemensamma inköp ska göras av ekologiska produkter. Föreningen ska ha bytes- och återvinningsverksamhet samt organisera frö- och plantbyten.

Jord och odling
Vi har på våra små odlingslotter goda möjligheter göra vår jord härligt levande och bördig genom att samverka med naturen. I en matsked jord finns det fler djur, svampar och bakterier än det finns människor på planeten. För sin egen överlevnad berikar de vår jord på ett makalöst sätt. Vår roll är att stötta dem på samma sätt som hotade insekter.

Bra att tillföra jorden är

  • komposterat eller fermenterat trädgårds- och hushållsavfall (helt förmultnat så det inte attraherar råttor)
  • stallgödsel från häst, ko, får, höns
  • biokol, ben- och blodmjöl, alger 
  • gödselvatten baserat på näringsrika växter som nässlor, åkerfräken och vallört
  • ”guldvatten” av utspädd urin (1/10)
  • Gröngödsling
  • Flisat, vedartat material

Konstgödsel använder vi inte i Söderbrunn
Konstgödning är en kemiskt framställd cocktail av i första hand kväve, fosfor och kalium. Det tillsätts enbart för att växterna ska växa snabbt, men det tillför inte jorden någon näring långsiktigt. För att tillverka 1 kg konstgödsel går det åt 1 kg olja och 108 kg vatten. Under tillverkningsprocessen släpps 7 kg växthusgaser ut i atmosfären.

Kompostering kan göras på olika sätt, ytkompostering, direktkompostering, nedgrävning eller i en kompost för trädgårdsavfall. 

En lövkompost ersätter den på flera sätt förkastliga köpejorden/torven. 

Att odla fleråriga grödor, alltid hålla jordytan täckt, plantera en blandning av växter och att gräva mindre är andra vägar att gynna jordens mikroliv.

Gamla kulturväxter, E-plantor och certifierat utsäde ger ofta friskare odling.

I Kärnhuset finns en pH-mätare att låna. I en av bodarna intill finns en kompostkvarn för alla att låna.

Biologisk mångfald
Föreningen ska ha en äng som slås med lie. Fågelholkar, fågelbad och faunadepåer ska finnas på området. En strategi ska finnas mot invasiva främmande växtarter.

Vatten
Föreningen ska ha förbud mot vattenspridare. Regnvatten och gråvatten ska tas tillvara och användas för bevattning av odlingarna.

Energi, material, avfall
Föreningen ska genomföra energisparande åtgärder och ha ett elavtal med miljöinriktning. Medlemmarna ska använda byggmaterial och färg med låg miljöpåverkan. Vi ska ha eldningsförbud, och inte använda engångsmaterial om det inte är komposterbart.

Transporter
Föreningens och medlemmarnas maskiner ska vara hand- eller eldrivna eller ha miljögodkända bränslen. Vi ska erbjuda delningstjänst för maskiner, verktyg och redskap samt när det är möjligt göra gemensamma inköp och transporter. Vi ska ha en medveten containerpolicy med målet att återvinna på området och kompostera på lotterna.

Vi arbetar vidare för att komma i mål på alla punkter.