Sommarmöte den 15 juni!

Välkommen till Sommarmöte

Tid: 15.00 – ca 16.00

Plats: Kärnhuset 

Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande, protokollförare, justerare
3 Fastställande av dagordning
4 Information från styrelsen
5 Övriga frågor
6 Mötet avslutas

Styrelsen